POGOTOWIE KONSERWATORSKIE MOBILNE LABORATORIUM DLA OCHRONY, KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA
DZIEŁ SZTUKI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ARCHITEKTURZE

Konferencja - 23.03.2018 r.

"Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji
i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze"

Adres:
Akademia sztuk Pięknych w Krakowie,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
ul. Lea 27/29 30-052 Kraków

 

Konferencja została zorganizowana w ramach zaplanowanych działań związanych z promocją Projektu na etapie realizacji inwestycji. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, LANBOZ, IF J PAN, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prywatnych firm konserwatorskich.

W trakcie spotkania zostały wygłoszone cztery referaty przybliżające genezę oraz konstrukcję Projektu. Wykłady prezentowały również etap realizacji poszczególnych zadań. Omówiono cele strategiczne projektu a także zaproszono obecnych na konferencji przedstawicieli instytucji naukowych do współpracy w dziedzinie badań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego. W końcowej fazie spotkania zaprezentowano pierwsze wyniki prac badawczych przeprowadzonych z zastosowaniem nowo nabytych urządzeń. Dokonano pokazu działania skanera laserowo optycznego 3D oraz kamery termowizyjnej.

Składamy szczególne podziękowania Pani dr hab. Marcie Lempart-Geratowskiej, prof. ASP Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za udzielenie gościny i ogromną pomoc w realizacji konferencji.

Wykład 1.
Prof. dr hab. Andrzej Koss
"Idea powołania Pogotowia Konserwatorskiego, rola MIK
w projekcie"

Wykład 2.
dr Roman Ostrowski
"Mobilne systemy do badań nieniszczących oraz urządzenia laserowe dla potrzeb Pogotowia Konserwatorskiego"

Wykład 3.
dr inż. Joanna Kurkowska
"Pogotowie Konserwatorskie mobilne laboratorium - wyposażenie i założenia wykorzystania urządzeń badawczych"

Wykład 4.
mgr Piotr Zambrzycki
"Pogotowie Konserwatorskie - przykłady realizacji"

 

Fotorelacje z konferencji

Dane kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
00-379 Warszawa
Tel.: 22 625 12 51
pogotowie.konserwatorskie@asp.waw.pl

 

 

Narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

Formularz kontaktowy