POGOTOWIE KONSERWATORSKIE MOBILNE LABORATORIUM DLA OCHRONY, KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA
DZIEŁ SZTUKI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ARCHITEKTURZE

Konferencja - 7.06.2018 r.

"Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji
i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze - podsumowanie projektu"

Adres:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Konserwacji
Wybrzeże Kościuszkowskie 37
00-379 Warszawa

 

Konferencja została zorganizowana w ramach zaplanowanych działań związanych z promocją Projektu na końcowym etapie inwestycji. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Władz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Politechniki Warszawskiej , Akademii sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków ,Muzeum Archidiecezjalnego we Warszawie , Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prywatnych firm konserwatorskich.

Na początku konferencji gości przywitał Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Prof. dr hab. Adam Myjak , następnie słowo wstępne wygłosiła Pani dr Monika Smoleń – Bromska- Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dalszej części konferencji zostało wygłoszonych pięć referatów ilustrujących ideę powstania ,konstrukcję a także etapy realizacji Projektu. Wykłady prezentowały najnowsze wyniki prac badawczych przeprowadzonych z użyciem sprzętu „Pogotowia Konserwatorskiego”. W toku dyskusji zaproponowano obecnym na konferencji Instytucjom i osobom współpracę w dziedzinie badań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego. Bezpośrednio po konferencji zaprezentowano zaproszonym gościom laboratoria i pracownie konserwatorskie „Pogotowia Konserwatorskiego” oraz zakupione w ramach Projektu wyposażenie, zlokalizowane w siedzibie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Składamy szczególne podziękowanie Władzom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za pomoc w organizacji konferencji.

 


Wykład 1.
Prof. dr hab. Andrzej Koss
"Pogotowie Konserwatorskie - założenia projektu i rola MIK w zadaniu".

Wykład 2.
dr Roman Ostrowski
"Systemy laserowe oraz mobilne urządzenia do badań nieniszczących dla potrzeb Pogotowia Konserwatorskiego"

Wykład 3.
dr inż. Joanna Kurkowska
"Charakterystyka techniczna analitycznych urządzeń badawczych w laboratorium Pogotowia Konserwatorskiego"

Wykład 4.
mgr Aleksandra Wesołowska
"Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach dzieł sztuki"

Wykład 5.
mgr Piotr Zambrzycki
Pogotowie Konserwatorskie w działaniu terenowym

Fotorelacja z konferencji w Warszawie

Dane kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
00-379 Warszawa
Tel.: 22 625 12 51
pogotowie.konserwatorskie@asp.waw.pl

 

 

Narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

Formularz kontaktowy